Alt om Covid-19

Situationen med coronavirus i Danmark ændrer sig hele tiden. Her kan du finde spørgsmål og svar om indrejserestriktioner, besætningsskift, m.v.
Danske Rederier overvåger situationen nøje og opdaterer løbende siden.

The coronavirus situation in Denmark is constantly changing. Here you can finde questions and answers about travel restrictions, crew change, etc.
Danish Shipping is closely monitoring the situation and updating this page as new information comes out.

Tomorrow on September 15, it will finally be possible for seafarers and other crew members coming to Denmark to be vaccinated against COVID-19

The Danish government has decided to establish a scheme that will enable everyone, including foreign nationals on short stays in Denmark, to receive the Johnson & Johnson COVID-19 vaccine for a fee.

The vaccines will be available at the Medical Office at the clinic in Copenhagen, Amaliegade 33 D where it will be possible to get vaccinated. For more information and prices - please visit: https://medicaloffice.dk/

The vaccines will also be available at our crew change hub at Copenhagen Airport, who offers to vaccinate on Tuesdays and Thursdays, first time Thursday the 16. September.

We are also working on the possibility to vaccinate on board ships when these are passing Danish waters (transiting). Other locations in Denmark will also be able to vaccinate as other private medical teams will set up practices.


Q&A

Vær opmærksom på, at fortolkningen af nogle af reglerne ikke er endelig fastslået, men er sådan som vi læser bestemmelserne. I takt med, at vi får en endelig afklaring på spørgsmålene, vil svarene blive opdateret.

Be aware that the interpretation of some of the rules and requirements has not been finally confirmed, but is how we read the legislation. As we get confirmation, we will update the answers below.

Indrejseregler

Q: Hvornår taler man om indrejse, når man som søfarende ankommer med skib til dansk havn.

A: I relation til reglerne om test og isolation, taler man om indrejse hvis den søfarende på afmønstringstidspunktet har været med skibet i udenlandsk havn.

 

Q: Er der krav om, at søfarende ved indrejse til DK skal kunne fremvise negativ covid-19 test?

A1: Hvis indrejse sker med fly: Alle der indrejser med fly uanset nationalitet og bopæl, skal kunne fremvise en negativ test, der er maks. 24 timer gammel ved ombordstigning på flyet.

A2: Hvis indrejse sker via sø eller land: Danske søfarende samt udenlandske søfarende med dansk bopæl skal ikke fremvise en negativ test. Hvis de  pågældende vil undgå at skulle i isolation under ophold i Danmark kræves dog en negativ test, der er maks. syv dage gammel.

Udenlandske søfolk med bopæl i udlandet skal kunne fremvise en negativ test, der er maks. 24 timer gammel på indrejsetidspunktet. Dette gælder dog ikke for besætninger på passagerskibe og færger i transit.

 

Q: Er der krav om, at søfarende skal testes i forbindelse med indrejsen til DK?

A1: Hvis indrejse sker med fly: Alle der indrejser med fly uanset nationalitet og bopæl, skal have foretaget en kviktest inden lufthavnen forlades. Gælder dog ikke ved transit, hvor lufthavnsområdet ikke forlades.

A2: Hvis indrejse sker via sø eller land: Alle, der indrejser via sø eller land skal testes senest 24 timer efter indrejse. Besætning på passagerskibe og færger er dog undtaget fra kravet.

Der er heller ikke krav om test, hvis man udrejser af Danmark inden 24 timer efter indrejse

 

Q: Er der krav om, at søfarende skal testes efter indrejsen til DK?

A: Søfarende med bopæl i udlandet skal have foretaget en PCR-test mellem 48 og 96 timer efter den test, der gav adgang til Danmark. Hvis den søfarende er dansk statsborger men bosat i udlandet skal testen foretages senest 3 dage efter arbejdet er påbegyndt.

Besætning på passagerskibe og færger er undtaget fra kravet om test mellem 48 og 96 timer efter den test, der gav adgang til Danmark.

Ligeledes er personer der indrejser med henblik på off-shore arbejde undtaget. 

 

Q: Skal søfarende i isolation?

A: Søfarende med bopæl i Danmark, der indrejser efter at have arbejdet i udlandet, skal ikke i isolation. Det er dog en forudsætning, at de kan fremvise en negativ test, der på indrejsetidspunktet er højst 7 dage gammel

Søfarende med bopæl i udlandet skal i isolation i 10 dage. Isolationen kan dog afbrydes midlertidigt ved at påbegynde arbejdet. Efter arbejdet er slut skal isolationen genoptages medmindre personen udrejser fra Danmark uden ugrundet ophold.

 

Q: Hvad er test og isolationskravene til en dansk bosiddende søfarende, der afmønstrer i Hamborg og rejser ind over grænsen ved fx Kruså?

A: Den søfarende skal testes senest 24 timer efter indrejsen. Der er ikke krav om isolation, hvis vedkommende kan fremvise en negativ test taget senest 7 dage før indrejsen.

 

Q: Hvad er test og isolationskravene til en dansk bosiddende søfarende der afmønstrer i dansk havn efter at have sejlet på et passagerskib mellem fx København og Oslo.

A: Ikke krav om test eller isolation. Det er dog en forudsætning for ikke at skulle i isolation, at den pågældende kan fremvise en negativ test taget senest 7 dage før.

 

Q: Hvad er test og isolationskravet til de søfarende på et skib i rutefart mellem fx Esbjerg og Harwich.

A: Når skibet har været i udenlandske havn anses de søfarende som værende indrejst i DK, hver gang skibet anløber Esbjerg. Det gælder også selvom besætningen ikke har været i land i Harwich. De søfarende er derfor karantæneramt om bord med mindre de kan fremvise en negativ test, der er mindre en 7 dage gammel. Hvis de afmønstrer i Esbjerg, skal de testes senest 24 timer efter indrejse. Det gælder uanset om der er tale om danske eller udenlandske søfarende.

Søfarende med udenlandsk bopæl skal kunne fremvise en negativ test maks. 24 timer gammel for at kunne afmønstre i Danmark.

 

Q: Må søfarende have landlov i Danmark?

A: Udenlandske søfarende, bosat i Covid-19 højrisiko lande skal have en negativ Covid-19 test, foretaget indenfor 72 timer før landlov. Landlov kan ikke bruges til at få taget testen, som skal være foretaget enten inden før ankomst i Danmark eller ombord på skibet efter ankomst.

Travel restrictions

Q: When is it entry, when you, as a seafarer, arrive by ship at a Danish port?

A: In relation to rules about testing and isolation, it is entry if the seafarer at the moment of disembarkation has been with the ship at a foreign port.

 

Q: Is it a requirement that seafarers are able to show a negative covid-19 test upon entry into Denmark?

A1: If entry happens by plane: All who enter by plane, regardless of nationality and residence, must be able to provide a negative test, which is a maximum of 24 hours old at the moment of boarding the plane.

A2: If entry happens via sea or land: Danish seafarers and foreign seafarers, residing in Denmark, do not have to show a negative test. However, if they wish to avoid quarantining during their stay in Denmark, they must provide a negative test that is no more than seven days old.

Foreign seafarers, residing abroad, must provide a negative test, that is no more than 24 hours old at the moment of entry. However, this does not apply to crews of passenger ships and ferries in transit.

 

Q: Is there a requirement for seafarers to be tested in relation to entry into Denmark?

A1: If entry happens by plane: All who enter by plane, regardless of nationality and residence, must do a quick test before leaving the airport. However, this does not apply to transit, where the airport is not exited.

A2: If entry happens via sea or land: All who enter via sea or land, must be tested no later than 24 hours after entry. However, crews of passenger ships and ferries are exempt.

Moreover, there is no requirement to be tested, if you leave Denmark within 24 hours of entry.

 

Q: Is there a requirement for seafarers to be tested upon entry into Denmark?

A: Seafarers, residing abroad, must do a PCR-test between 48 and 96 hours after the test, that granted them entry into Denmark. If the seafarer is a Danish citizen but residing abroad, the test must be done no later than 3 days after work is commenced.

Crews of passenger ships and ferries are exempt from the requirement of testing between 48 and 96 hours after the test, that granted entry into Denmark.

Persons, entering with a view of carrying out off-shore work, are similarly exempt.

 

Q: Do seafarers have to quarantine?

A: Seafarers residing in Denmark, entering after having worked abroad, do not have to quarantine. However, this is on the condition that they can provide a negative test, which is no more than 7 days old at the moment of entry.

Seafarers residing abroad must quarantine for 10 days. Quarantine can be temporarily interrupted by commencing work. After the work has been carried out, quarantine must be resumed, unless the individual departs Denmark without unfounded stay.

 

Q: What are the test and quarantine requirements of a seafarer residing in Denmark, disembarking in Hamburg and entering via the border, e.g. at Kruså?

A: The seafarer must be tested no later than 24 hours after entry. There is no requirement of quarantine, if the individual in question can produce a negative test, taken no later than 7 days before entry.

 

Q: What are the test and quarantine requirements of a seafarer residing in Denmark, disembarking in a Danish port after having sailed on a passenger ship, e.g. between Copenhagen and Oslo?

A: No requirement of test or quarantine. However, it is a precondition that the individual in question can provide a negative test, taken no later than 7 days before, in order to avoid quarantining.

 

Q: What are the test and quarantine requirements of seafarers on a ship in regular transit, e.g. between Esbjerg and Harwich?

A: When the ship has been at foreign ports, the seafarers are considered as entrants into Denmark, each time the ship docks at Esbjerg. This applies even if the crew has not been ashore in Harwich. The seafarers are therefore required to quarantine onboard, unless they can show a negative test, which is less than 7 days old. If they disembark in Esbjerg, they must be tested no later than 24 hours after entry. This applies regardless of whether they are Danish or foreign seafarers.

Seafarers residing abroad, must be able to show a negative test that is no more than 24 hours old, in order to be able to disembark in Denmark.

 

Q: Are seafarers allowed to shore leave in Denmark ?

A: Foreign seafarers residing in covid-19 high risk countries must have a negative COVID-19 test taken within 72 hours prior to the shoreleave. The shoreleave cannot be used to take a test taken which must be taken either before arrival in Denmark or onboard the vessel after arrival in Denmark.

 

Besætningsskift

Q: Er rejser relateret til besætningsskift på skibe eller offshore installationer anset som anerkendelsesværdigt formål?

A: Ja, søfarende der er nødt til at krydse en grænse for at på- eller afmønstre et skib eller en offshore installation har et anerkendelsesværdigt formål. 

 

Q: Hvor længe gælder aftalen for besætningsskift?

A: Aftalen løber indtil videre til udgangen af juni 2021.

 

Crew change

Q: Is travel related to crew change on vessels and offshore installations considered a worthy purpose? 

A: Yes, seafarers who need to cross a border for the purpose of sign-on or off a vessel or an offshore installation have a worthy purpose.

 

Q: For how long is the crew change agreement in effect?

A: Currently, the agreement is effective until the end of June 2021. 

 

Lønkompensation

Q: Hvad indbefatter trepartsaftalen af 13. april 2021 om tilpasning af lønkompensationsordningen?

A: Ordningen indfører en mulighed for, at medarbejdere på lønkompensationsordningen kan genoptage arbejdet i de sidste syv kalenderdage i kompensationsperioden, uden at det påvirker virksomhedens mulighed for at få fuld lønkompensation for disse dage. Ordningen kan kun anvendes én gang for hver lønkompenserede medarbejder, som desuden skal have været omfattet af ordningen i de seneste 30 kalenderdage før genoptagelsen.

 

Muligheden kan anvendes allerede fra den 14. april 2021. Virksomheden kan endvidere vælge, hvornår

genåbningsdagen for hver medarbejder er – og dermed hvornår de sidste syv kalenderdage i kompensationsperioden for denne tager deres begyndelse. Anvendes alle 7 kalenderdage ikke, gemmes overskydende dage ikke.

 

Q: Hvornår skal virksomheden senest indlevere slutdokumentation for modtaget lønkompensation?

A: Som det ser ud nu skal virksomheder, der har modtaget lønkompensation i perioden fra den 9. marts til og med den 29. august 2020, senest den 31. maj 2021 have dokumenteret de faktiske lønomkostninger og indberette dette på virk.dk. Hvis virksomheden ikke indberetter dokumentationen til tiden, skal virksomheden tilbagebetale det fulde beløb modtaget i lønkompensation.

 

Lønkompensation udbetalt efter den 29. august 2020 vil skulle slutafregnes på et senere tidspunkt. Tidspunktet er endnu ikke kendt.

 

Der kan findes mere information om processen mv. på virksomhedsguiden.dk og virk.dk

Vaccines

Q: Who can buy the vaccines?

A: All customers having assigned a doctor in charge holding a Danish authorization number can buy vaccines from SSI.

 

Q: What is the minimum of doses you must buy?

A: The vaccines are available in packs of 10 (50 doses) or packs of 20 (100 doses), see annexes 1 – 3. It is only possible to order a whole pack. There is no minimum requirement for ordering packs of vaccine but due to the price of the insulated cool box, it would be advantageous to buy more packs at a time.

 

Q: How long will this scheme run?

A: The duration of the scheme will inter alia depend on the demand for vaccines. As a start, the scheme will run until no more vaccines are in stock or the vaccines expire in 2023. However, the scheme will also be terminated if there is no longer a political desire to maintain it, or if there is no longer a demand for the vaccines.

 

Q: When will the vaccines expire?

A: The first batch expires in February 2023.

 

Q: Can all seafarers irrespective of their nationality receive the J&J vaccine?

A: Yes, the scheme is open to all persons being in Denmark regardless of their nationality, duration of stay, purpose etc. The scheme is for everyone. The vaccine must be given in Denmark/on Danish territory.

 

Q: Are there any requirements as to who can give the vaccine? Must it be a doctor with prior consultation? Or can it be a nurse giving the vaccination without consultation?

A: As with other vaccines, the vaccination with COVID-19 vaccines from Johnson & Johnson must be performed under the responsibility of a doctor and it is also only doctors who have  the right to prescribe medication. The doctor may well delegate the job of giving the vaccine (injection, information, and consent etc.) to an assistant, e.g., a nurse or the like. As for other vaccinations, staff who is trained in monitoring the vaccinated after vaccination must be present to handle e.g., severe allergic reactions, illness etc., please see more under the answer to question 12. All vaccinations should as usual be reported to Det Danske Vaccinationsregister.

 

In general, the guidelines of the Danish Health Authority number 9650 of 31 August 201 on vaccination against COVID-19 (attached as annex 4) is broadly used as framework for vaccination in out-of-pocket scheme even though the guidelines are intended for the use of vaccination in the public vaccination program. E.g., the description of rules regarding prescription, information about consent, access to patient compensation, reporting of possible side effects etc. also covers vaccination with the COVID-19 vaccine from Johnson & Johnson. The guidelines can be found via this link: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2021/9650

 

Q: Do seafarers have to disembark at the port to get the injection? Or can they be vaccinated on board the ship in the port?

A: It depends on the vaccinator and the service they provide. If the vaccination takes place on Danish territory and with the possibility of following the guidelines for e.g., handling of serous allergic reactions (anaphylactic shock etc.) there is no legal obstacle to be vaccinated on board a ship calling a Danish port.


Q: Can seafarers be vaccinated while being on board their ship at sea e.g., while it sails in Storebælt?

A: Same answer as above (Q7).

 

Q: Can we fly in seafarers to be vaccinated and immediately fly them to their next work destination e.g., a drilling platform?

A: Yes – see answer to Q7. However, applicable travel restrictions and other travel rules must be observed.

 

Q: How long must the seafarer wait before he/she can work again?

A: The vaccinated must be monitored for approx. 20 minutes after the vaccination so the staff can intervene in case of any severe allergic reactions e.g., anaphylactic shock. The monitoring can be done by relatives or assisting staff who have received instruction herein. The place of vaccination must ensure to have the necessary equipment to handle severe allergic reactions.

If the vaccinated person is feeling well 20 minutes after vaccination, he or she can immediately go to work hereafter. However, it is not uncommon after 1 – 2 days of vaccination to experience mild transient reactions to the vaccine, e.g., pain and soreness where the injection was given, headache, tiredness, muscle pain, nausea, and fever. If symptoms persist, a doctor should be consulted.

Suspected side effects of the vaccine should be reported electronically to Danish Medicines Agency (Lægemiddelstyrelsen). In case of suspicion of Vaccine Induced Immune Thrombose and Thrombocytopenia (VITT) (a special blood clot disease which in very rare cases may occur following the vaccination against COVID-19, the doctor must follow the Danish Health Authorities applicable recommendations for diagnosis and treatment of patients with suspected Vaccine induced Immune Thrombose and Thrombocytopenia (VITT) after COVID-19 vaccine.

The full protection of the vaccine occurs at the earliest 14 days after vaccination. The duration of protection is unknown. A large approval study of the vaccine has shown approx. 67% of protection against infection with a new corona virus.

 

Q: Can we only offer vaccine to seafarers working on board Danish flagged ships or can we also offer seafarers on non-Danish flagged ships the vaccine?

A: The vaccines can be offered to all persons on Danish territory – regardless of flag state, nationality etc.