Rådgivning og Information - Arbejdsmarkedsmarkedsforhold

Danske Rederiers afdeling for Arbejdsmarked, Rekruttering og Uddannelse (ARU) er medlemmerne behjælpelige med de juridiske og forhandlingsmæssige spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med ansættelsesforhold, herunder spørgsmål i forbindelse med indgåelse af aftale om ansættelse og spørgsmål i forbindelse med afslutning af ansættelsesforholdet. Vores rådgivning kan enten vedrøre lovgivningsmæssige eller overenskomstmæssige forhold. Rådgivningen kan være uformel, fx gennem telefonsamtaler eller møder, eller mere formel, fx når vi repræsenterer et rederi i en retssag.

Her på siden kan du klikke på diverse relevante emner som afdelingen beskæftiger sig med. Venligst bemærk at der vil være flere informationer at finde når du som medlem logger ind. 

Administrationsbidrag til danske fagforeninger

Du kan læse om administrationsbidraget ved at logge ind på medlemsområdet. 

Arbejdsskader og orienteringspligt

Det følger af DIS Hovedaftalen, at rederiet skal orientere den relevante danske organisation (Metal Maritime, Lederne Søfart eller Maskinmestrenes Forening) i tilfælde af dødsfald eller anmeldelsespligtige arbejdsulykker, der tilstøder udenlandske søfarende, og derved efter behov bistå dem i deres kommunikation med især danske myndigheder. Orienteringspligten gælder kun udenlandske søfarende, på danske skibe, det vil sige at der ikke skal orienteres om danskere, svenskere, nordmænd, færinger, grønlændere samt dansk bosiddende, da man antager, at de selv kan navigere i det danske system eller selv retter henvendelse hvis de har brug for bistand.

Arbejdstilladelser

Udlændinge, bortset fra nordiske og de fleste EU borgere, skal have arbejdstilladelse, hvis de er beskæftiget på et dansk skib, der som led i rutefart eller regelmæssigt anløber dansk havn. Regelmæssigt er mere end 25 gange årligt. Det samme gælder hvis skibet er beskæftiget med opgaver på dansk territorialfarvand eller kontinentalsokkel der sidestilles med arbejde i Danmark.

Barselsfonden

Barselsudligningsordningen for rederierhvervet er etableret som en selvstændig privat udligningsordning på DA-området. Gennem ord-ningen, der er åben for samtlige rederiets medarbejdere til søs og i land, kan der ydes hel eller delvis refusion for den løn, rederiet udbetaler under barsel. Ordningen er et prisattraktivt alternativ til den lov-baserede ordning. Yderligere information om ordningen kan ses på: www.danishshipping.dk/arbejdsmarked-p2/barselsudligning/

Besejlingsrestriktioner

Via nedenstående link til Udenrigsministeriet kan du finde en oversigt over de gældende sanktioner, som Danmark er forpligtet til at håndhæve.

Udenrigsministeriet

https://um.dk/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/gaeldende-sanktioner/

Erhvervsstyrelsen

https://eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk/sanktioner

DIS - hvem og hvordan?

DIS er forkortelsen for Dansk Internationalt Skibsregister (DIS). De lønninger (hyrer), der betales til søfarende på DIS-skibe er såkaldte nettolønninger. Det vil sige, at hyren er fastsat under hensyntagen til, at der hverken skal svares skat eller arbejdsmarkedsbidrag af den. DIS hyre kan kun betales for tjeneste i DIS-skibe. Yderligere oplysnin-ger om DIS aflønning og eventuelle begrænsninger heri kan ses på: https://skat.dk/skat.aspx?oid=1976792

DIS Hovedoverenskomster og Hovedaftalen

Danske Rederier har aktuelt indgået DIS hovedoverenskomster gældende for søfarende, bosat i Danmark og på Filippinerne, I regi af DRO I endvidere for søfarende bosat i Indien. Der er indgået overenskomster for såvel officerer som menige. Officers overenskomsterne omfatter navigatører, maskinmestre, elektrikere, maskinassistenter og hovmester, medens de menige overenskomster omfatter skibsassistenter, matroser, motormænd samt øvrigt restaurationspersonale.

DIS-lønstatistik

I efteråret 2016 blev det i daværende Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 2010 og Bilfærgernes Rederiforening besluttet at omlægge tidligere lønindberetninger til en ny statistik for DIS-skibe. Lønstatistikken for DIS-skibe skal sikre bedre varetagelse af rederiernes interesser og styrke det vidensgrundlag som Danske Rederier og rederierne opererer ud fra i det daglige virke.

 

Lønstatistikken for DIS-skibe udvikles og drives i samarbejde med Dansk Arbejdsgiverforening. Lønindberetningerne skal derfor sendes til Dansk Arbejdsgiverforening.

 

Som led i lønstatistikken for DIS-skibe er der behov for, at rederierne også sender lønindberetninger til Dansk Arbejdsgiverforening for de landansatte. Ved indberetning af lønstatistik for de landansatte vil rederiet samtidig få adgang til Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistikdatabase, NetStat. NetStat indeholder løndata fra de aktiviteter, der varetages inden for Dansk Arbejdsgiverforenings bredt sonderet medlemsområde og er et nemt og intuitivt lønstatistikværktøj.

 

Du kan læse mere om DIS-lønstatistikken, herunder hvordan du kommer i gang med at indberette løndata, i de vedlagte vejledninger. Du kan ligeledes tilgå NetStat via dette link netstat.dk, hvis du allerede er oprettet som bruger af NetStat.

 

Du er velkommen til at kontakte Frederik Rindom Korch, hvis du har spørgsmål til ovenstående og/eller ønsker at blive oprettet som bruger i NetStat.

Fagretlige sager

Fagretlige sager er sager, der opstår, når der er uenighed om arbejds- eller ansættelsesretlige spørgsmål. Fagretlige sager behandles normalt i det fagretlige system, det vil sige hvor det typisk er overenskomstens parter, der sammen med den eller de berørte medarbejdere og rederier prøver at nå frem til en løsning. Det kan være sager om fortolkning eller brud på en overenskomst. Lykkes det ikke at opnå en forhandlingsmæssig løsning, vil uenigheden afgøres af enten en faglig voldgift, Arbejdsretten eller de almindelige domstole. Danske Rederier fører sådanne sager for medlemsrederierne.

FAQ om den nye ferielov

FAQ om ferieloven

Vi modtager løbende spørgsmål til de nye ferieregler, og derfor har vi samlet disse spørgsmål og tilhørende svar her på siden. Denne FAQ vil løbende blive udbygget i takt med at nye spørgsmål og svar dukker op. Alle spørgsmål er gode og relevante, nogle endda uforudsete og derfor uden at der på stående fod findes, eller kan gives et autoritativt svar. I sådanne tilfælde falder vi tilbage på, hvad der kan udledes af forarbejderne til de nye ferieregler og især intentionerne bag de løsninger, vi har fundet på søfartsområdet. Intentioner der især gik ud på at lave så lidt om som overhovedet muligt i forhold til hvad man har gjort før. Denne intention vil også gennemsyre mange af de svar, som kan læses i denne FAQ

Spørgsmål vedrørende overgangsordningen (1. september 2019 – 31. august 2020)

Indberetning af oplysninger om ferie til e-indkomst

Q: Er søfarende generelt undtaget fra indefrysning af optjente feriepenge i overgangsperioden (1. september 2019 - 31. august 2020)? 

 

A: Nej. Søfarende er – som øvrige lønmodtagere – omfattet af ferieloven og skal derfor som udgangspunkt have indefrosset optjente feriepenge i overgangsperioden (1. september 2019 - 31. august 2020). Henset til den særlige arbejdsform den overvejende del af de søfarende arbejder efter, er der – med henblik på at kunne opretholde denne arbejdsform – i bekendtgørelsen givet mulighed for, at der ved kollektiv overenskomst (for overenskomstansatte) eller mellem arbejdsgiver og den enkelte medarbejder (for ikke overenskomstansatte)  kan indgås aftale om, at optjente feriepenge i overgangsperioden (1. september 2019 - 31. august 2020) ikke skal indefryses.  De aftaleskabeloner der skal benyttes til dette formål for ikke overenskomstansatte vil blive tilgængelige så snart de er færdige.  

 

Q: Skal der ske indberetning af oplysninger om ferie til indkomstregisteret (e-indkomst) for søfarende, der fratræder i overgangsåret (1. september 2019 - 31. august 2020)?

 

A: Der skal ikke ske indberetning til af oplysninger om ferie til e-indkomst, hvis rederiet anvender Danske Rederiers feriekortordning. Anvendes FerieKonto vil der som udgangspunkt skulle indberettes oplysninger om ferie til e-indkomst. Det er hertil blandt andet forsat uafklaret, hvordan/om DIS-indkomst kan/skal håndteres i e-indkomst. Der afventes en bekendtgørelse herom.  

 

Ferieafregning for søfarende med bopæl udenfor Danmark (ved fratræden)

Q: Kan rederiet efter 1. september 2019 udbetale feriepenge til alle søfarende, der fratræder, hvis de bor udenfor Danmark?

 

A: Efter bekendtgørelsens ordlyd kan der ske udbetaling ved fratræden, når ansættelsesforholdet ophører senest den 31. august 2020. Idet der fortsat er uafklarede elementer i relation til håndteringen af feriepenge i overgangsperioden, er det sekretariatets klare anbefaling, at rederierne indtil videre – og indtil overgangsaftalerne med de danske organisationer er helt på plads – fortsætter med deres hidtidige praksis, herunder fortsætter med at udstede feriekort for søfarende, der tidligere har fået afregnet feriepenge på feriekort.

Spørgsmål vedrørende den nye ferielov (1. september 2020)

 

Q&A’s relateret til den nye ferielov vil blive lagt op løbende fra tidspunktet, hvor den tilhørende blivende bekendtgørelse om ferie for søfarende der træder i kraft 1. september 2020 bliver vedtaget.

Feriekortordning

Danske Rederier administrerer en feriekortordning, der med enkelte undtagelser er forbeholdt søfarende. Feriekort kan udstedes i DKK, EURO eller USD. I langt de fleste af de overenskomster, der er indgået mellem de faglige organisationer og rederiorganisationerne, er det aftalt, at Danske Rederiers Feriekortordning skal benyttes.

Fremmedflagede skibe

Der gælder helt særlige og typisk af fagforeningerne selvbestaltede regler for indgåelse af overenskomster og aftaler for danskejede skibe med udenlandsk flag. Området er som sådan uden for Danske Rederiers regi, idet ordinært medlemskab af rederiorganisationerne alene omfatter danskflaget tonnage.

 

Det anbefales imidlertid, at rederier, der mødes med krav om indgåelse af overenskomster for skibe registreret under andet end dansk flag, kontakter Danske Rederier med henblik på drøftelse af og eventuel rådgivning om indhentelse af sagkyndig bistand.

Hviletidsfravigelser

Før kollektive aftaler om fravigelse af hviletidsreglerne kan tages i anvendelse skal de være registeret hos Søfartsstyrelsen. Her på siden kan du se en oversigt over de af Danske Rederiers indgåede aftaler om fravigelse af hviletid, som Danske Rederier har anmeldt overfor Søfartsstyrelsen. Oversigten vil løbende blive opdateret i takt med overenskomstændringer. I den udstrækning de oplistede overenskomster er gældende for de i rederiet beskæftigede søfarende kan rederiet frit gøre brug af de deri indeholdte fravigelsesaftaler.

Du kan downloade oversigten ved at logge ind på hjemmesiden

Hvornår bør jeg kontakte Danske Rederier?

Du bør rette henvendelse til Danske Rederier, hvis der er optræk til en fagretlig sag, eller hvis du i en konkret situation er i tvivl om, hvordan du skal reagere ansættelsesretligt i forhold til en medarbejder.

 

Det anbefales, at du kontakter Danske Rederier, hvis du er i tvivl om forståelse eller praktisering af en overenskomst- eller lovbestemmelse, eller i øvrigt har spørgsmål herom, som du ønsker at diskutere med andre.

ITF

ITF er forkortelsen for International Transport Workers’ Federation, som er en international sammenslutning af fagforeninger, der organiserer arbejdstagere, som er beskæftiget med havne- og transportrelateret virksomhed i bred forstand. De traditionelle, danske, maritime, faglige organisationer er medlem af ITF. ITF udviser særlig interesse overfor ikke-overenskomstdækkede skibe, specielt de såkaldte Flag of Convenience (FoC) skibe. ITF har vedtaget og nedfældet en række politikker rettet mod FoC-registrerede skibe og skibe i såkaldte ”second registers”. ITF-tilknyttede lokale fagforeninger i det land, hvor skibets ejer hører hjemme (beneficial owner) eller i flagstaten, vil typisk under påberåbelse af disse politikker kræve retten til at overenskomstdække skibet. For danskejet fremmedflaget tonnage vil det sige, at danske fagforeninger, med henvisning til ITF politik, vil hævde at være berettiget til at tegne overenskomst for skibe under fremmed flag. Juridisk er området ganske kompliceret, hvorfor det må anbefales, at der tidligst muligt i et forløb søges bistand i sådanne sager.

Kompetenceudviklingsfonde

Som led i fornyelsen af overenskomsterne, gældende for menige, danske søfarende blev det i 2007 aftalt, at der skulle etableres og indbetales bidrag til en Kompetenceudviklingsfond. På det maritime område er der etableret to fonde. Den ene fond, der omfatter ansatte omfattet af overenskomster indgået med HK og de forbund, der er tilknyttet Fagligt Fælles Forbund (3F) administreres af Danske Rederier. Yderligere information om denne fond kan ses på www.danishshipping.dk/uddannelse/kompetenceudvikling/  

 

Den anden fond, der omfatter menige ansatte omfattet af overenskomster indgået med Metal Maritime administreres af Metal Maritime, Bidrag til denne fond opkræves halvårligt med udsendelse (i april og oktober) af opgørelser til brug for beregning og indbetaling af bidrag.

Krigsskadeforsikring

Medlemmer af Danske Rederier Overenskomst I (DRO I), som har skibe beskæftiget i udenrigsfart, er forpligtede til at udtage krigsskadeforsikring for de ombordværende søfarende. En sådan forsikring er tegnet gennem Ulykkesforsikringen for Dansk Søfart og omfatter foruden krigsskade også personskade forvoldt i tilfælde af terrorist- eller piratangreb.

Kurser i ansættelsesret- og overenskomstforhold

Danish Shipping Academy afholder en række kurser, herunder kurser i ansættelsesret og overenskomstforhold (grundkursus og udvidet kursus). Kurserne, der forestås af undervisere fra ARU, har til formål at give deltagerne en juridisk baggrund for at bedømme ansættelsesretlige og overenskomstmæssige spørgsmål, der kan opstå i skibene eller på rederikontorerne. Kurserne gennemføres som en vekselvirkning mellem teori og gruppearbejde med tilhørende plenumdrøftelser, og tager afsæt i de mest almindeligt forekommende ansættelsesretlige problemstillinger, der knytter sig til beskæftigelsen af søfarende på danske skibe.

Maritimt Praktikkontor

Med henblik på at øge tilgængeligheden af praktikpladser til søs, har rederierne i Danske Rederier og Færgerederierne stillet en praktik-pladsgaranti på 350 årsværk. Koordinering og administreringen af praktikpladsgarantien står det af Danske Rederier etablerede praktik-kontor for. Praktikkontoret har til formål, at opdyrke og koordinere praktikpladser til de 4 maritime grunduddannelser (navigatøruddannelsen, maskinmesteruddannelsen, skibsassistentuddannelsen og skibsmekanikeruddannelsen). Ligeledes er det praktikkontorets opgave at arbejde med de administrative opgaver i forbindelse med praktikpladsadministration. Praktikpladskontoret arbejder desuden med følgende områder indenfor praktikpladskoordinering: At skabe mulighed for fleksible praktikforløb, at hjælpe rederierne til at starte som praktiksted, lave vejledninger til nye uddannelsestiltag eller andre uddannelsesmæssige udfordringer, samarbejde med uddannelsesinstitutionerne omkring praktikpladskoordinering og opdyrkning af nye praktikpladser.

MLC

De Forenede Nationers Internationale Arbejdsorganisation (ILO) vedtog på søfartskonferencen i 2006 konventionen om søfarendes arbejdsforhold, bedre kendt som Maritime Labour Convention (MLC). Konventionen har til formål at skabe et enkelt sammenhængende instrument, der omfatter alle moderne krav til søfarendes arbejdsforhold, og den medfører især nye krav til de skibsfartsnationer, som

ikke lever op til de normale kvalitetskrav. Konventionen, der trådte i kraft den 20. august 2013, indebærer blandt andet, at alle skibe skal være i besiddelse af et Maritime Labour Certificate. Danske Rederier udarbejdede og udgav i den anledning en manual, der skulle lette rederiernes MLC-certificering. Manualen, og en række af de informationer, der fortsat kan være nyttige at have ved hånden såfremt der opstår MLC relaterede spørgsmål kan downloades ved login. 

Organiseret arbejdsgiver

Med medlemskab af en arbejdsgiverorganisation følger en række medlemsrettigheder og -pligter af forskellig art. I arbejdsretligt henseende indebærer medlemskabet, at de af foreningen indgåede kollektive overenskomster som udgangspunkt gælder for de indmeldte rederier. 

Overenskomststruktur

Langt de fleste arbejdsfunktioner på danske skibe og offshoreplatforme er overenskomstdækkede, og branchen er både på arbejdsgiver- og lønmodtagerside kendetegnet ved en relativ høj organisationsgrad.

Danske Rederier indgår overenskomster, som enten gælder for skibe registeret i Dansk Skibsregister (DS) eller for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS). Herudover indgår Danske Rederier overenskomster for offshoreinstallationer.

For skibe registreret i DIS er der indgået overenskomster med danske og udenlandske faglige organisationer. For eksempel har vi DIS-overenskomster for filippinske og indiske faglige organisationer. Disse overenskomster gælder for søfarende, der har bopæl i de nævnte lande. DIS-overenskomsterne er såkaldte nettolønsoverenskomster, hvor lønnen forhandles under hensyntagen til, at der hverken skal svares skat eller arbejdsmarkedsbidrag af den.

Overenskomster indgået i Danske Rederiers regi er almindeligvis normallønsoverenskomster med faste lønsatser, der gælder i hele overenskomstperioden.

I tilknytning til Danske Rederiers hovedoverenskomster kan de enkelte medlemmer indgå særoverenskomster eller lokalaftaler, som fraviger eller supplerer hovedoverenskomsternes bestemmelser.

Der er indgået overenskomster for såvel officerer som menige. Officersoverenskomsterne omfatter maskinmestre, navigatører, elektrikere, maskinassistenter samt hovmestre, mens de menige overenskomster omfatter skibsassistenter, matroser, motormænd samt øvrigt restaurations- og betjeningspersonale. I de senere år er der åbnet mulighed for at ansætte officerer i henhold til en rammeaftale med individuelt aftalt løn.

STCW

Du kan læse om STCW og downloade relevante dokumenter når du er logget ind på medlemsområdet.

Særoverenskomster

Bortset fra særoverenskomster, der kun gælder for de rederier, der har indgået dem, er der ikke i regi af DRO I indgået særoverenskomster for specifikke områder/skibstyper. I DRO II er der derimod i tillæg til hovedoverenskomsterne (der typisk betegnes basisoverenskomster) indgået særoverenskomster gældende for bl.a. bugserskibe og specialskibe og for navigatører tillige for crew transfer vessels.

Søfarende fra de gamle EU lande

Du kan læse om dette emne ved at logge ind på medlemsområdet. 

Uddannelsesfonde

For rederier, der beskæftiger menige, danske søfarende, der gør tje-neste i skibe registreret i Dansk Skibsregister (i modsætning til DIS), indebærer medlemskabet af Danske Rederier eller FærgeRederierne tillige et indirekte medlemskab af Dansk Arbejdsgiverforening, og dermed bidragspligt til den mellem DA og LO etablerede uddannelses-fond. Bidrag til denne fond opkræves direkte af fonden. For rederier i Danske Rederier og i FærgeRederierne, der beskæftiger visse katego-rier af menige søfarende i skibe registeret i DIS, betales et tilsvarende beløb direkte til forbundet eller til en af Danske Rederier administreret uddannelsesfond. Bidrag til den af Danske Rederier administrerede fond opkræves halvårligt gennem udsendelse af medlemsbreve, og skal sædvanligvis betales i februar og august måned. Herudover kan der i de enkelte overenskomstforhold være aftalt yderligere bidrag, som rederierne bør være opmærksomme på.

Udenlandske og skandinaviske søfarende i DIS

Udenlandske

Udenlandske søfarende er fuldt ud omfattet af lov om søfarendes an-sættelsesforhold m.v. og i vid udstrækning anden gældende dansk lovgivning, herunder lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Udenlandske søfarende har mulighed for at søge bistand og lade sig repræsentere af de relevante danske fagforeninger, primært i spørgsmål vedrørende danske forhold, som fx i tilfælde af arbejdsskader. Ikke overenskomstansatte udlændinge skal orienteres særskilt om denne mulighed.

 

Oplysningen som fx ”You are entitled to assistance and representation by a relevant Danish union with regard to legal dis-putes concerning employment terms and conditions and Danish legislation. The (name/address/phone) will attend your interest” kan med fordel indarbejdes i hyrekontrakten og vil i givet fald samtidig have virkning som fuldmagt i en eventuel sagsbehandling.

 

Skandinaviske

I tilknytning til føromtalte DIS Hovedaftale blev det i 2012 aftalt, at søfarende med bopæl i Sverige og Norge anses for direkte omfattet af de med de danske organisationer indgåede overenskomster. Aftalen er dog ikke til hinder for, at der ved sammensætningen af lønpakken kan tages højde for særlige forhold, som f.eks. frivillige pensions- og socialsikringsbidrag i hjemlandet

Udligningskontoret

Der er med Udligningskontoret for Dansk Søfart etableret en ordning, der sikrer, at danske og færøske DIS søfarende kan få kompensation for skatteværdien af de personlige og individuelle fradrag, de ikke kan udnytte under DIS ordningen. Ved udstedelse af et kompensations-kort kan den søfarende få aconto kompensationen udbetalt løbende som et tillæg til den månedlige hyre. Ordningen, der finansieres af rederierne, sikrer samtidig, at der sker en udligning af udgifterne til refusion således, at rederierne ikke skal forholde sig til den enkelte ansat-tes fradragsmæssige forhold. Yderligere oplysninger om Udligningskontoret kan ses på www.udligningskontoret.dk

Udlændinge og skat

At DIS indkomst er lempet for dansk skat indebærer ikke nødvendigvis, at udenlandske søfarende lempes for skat i deres hjemland. Dette vil ofte bero på indholdet af dobbeltbeskatningsaftalerne mellem Danmark og det pågældende land. Særligt DIS søfarende med bopæl i Tyskland, Norge og Holland er skattemæssigt udfordret, men muligvis også andre.

“To whom it may concern” – erklæringer

Alle DIS-skibe, der indmeldes i Danske Rederier og som derved omfattes af DIS Hovedaftalen, forsynes med en ”To whom it may concern” erklæring, hvoraf fremgår, at eventuelle udenlandske besætningsmedlemmer om bord, som de danske organisationer ikke i medfør af DIS lovens § 10 kan overenskomstdække alligevel kan indestå for, at de er aflønnet på vilkår, der som minimum lever op til det internationale niveau. Erklæringen afholder derved ITF og andre fra at kræve indgåelse af overenskomst for de pågældende – ofte på individuel kontrakt ansatte søfarende. Den skibsspecifikke erklæring fremsendes typisk indenfor en måned automatisk til rederiet på baggrund af medlemsrederiets registrering af skibet i skibsregistret. Ønsker rederiet at modtage erklæringen tidligere kan den rekvireres ved henvendelse til administration@danishshipping.dk med angivelse af rederi, skibsnavn, IMO nummer samt oplysninger om den person, hvortil erklæringen skal stiles.