Privatlivspolitik

Politik for beskyttelse af persondata

Danske Rederier arbejder løbende for at sikre en korrekt håndtering af persondata.

 

Dette indebærer, at Danske Rederier overholder EU’s persondataforordning, dansk lovgivning om persondata og andre retningslinjer, der udstedes af offentlige myndigheder.

 

I det følgende vil vi kort beskrive, hvilke persondata Danske Rederier indsamler, samt formålet hermed, og hvordan vi beskytter disse oplysninger.

 

Du kan også læse om dine rettigheder i henhold til reglerne om behandling af persondata.

 

Du kan finde information om vores brug af cookies ved besøg på vores hjemmeside ved at klikke her.

 

Danske Rederiers behandling af persondata

Persondata er alle former for oplysninger om en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres. Persondata kan eksempelvis være navn, stilling, telefonnummer, adresse, e-mail adresse, lønforhold, uddannelse m.v.

 

Danske Rederier indsamler udelukkende persondata til specifikke, relevante og saglige formål. Typen af persondata, som vi behandler, afhænger af det relevante og specifikke formål. Generelt behandler vi persondata inden for følgende kategorier:

 

Medlemsadministration og levering af service til vores medlemmer

Danske Rederier behandler persondata om medarbejdere, der er ansat hos vores medlemmer. Disse oplysninger omfatter blandt andet navn, stilling, kontaktoplysninger, e-mailkorrespondance m.v.

 

Serviceydelser, herunder uddannelse, feriekort, kompetencefonde og barselsudligningsordning

Når Danske Rederier leverer ydelser til medlemmer, vil vi behandle persondata om medarbejdere hos vores medlemmer. Dette sker eksempelvis i forbindelse med afholdelse af arrangementer, gennemførelse af kurser i regi af Danish Shipping Academy, håndtering af feriekort, behandling af ansøgninger til kompetencefonde og anmodninger om barselsrefusioner til rederierhvervets barselsudligningsordning. I den forbindelse behandler vi oplysninger såsom navn, kontaktoplysninger, CPR-numre, fødselstermin, betalingsoplysninger, lønoplysninger, overenskomstforhold og andre oplysninger, der er nødvendige for, at Danske Rederier kan levere den aftalte ydelse.

 

Nyhedsbreve og andre informationsskrivelser

Med henblik på at kunne udsende nyhedsbreve og andre informationsskrivelser til medlemmer af Danske Rederier og andre personer, der ønsker at modtage nyhedsbreve fra os, behandler vi oplysninger såsom navn og e-mailadresser samt andre relevante oplysninger. Vi udsender kun e-mails, når vi har modtaget samtykke hertil.

 

Erhvervspolitisk interessevaretagelse

En del af Danske Rederiers arbejde består i at varetage rederierhvervets interesser, herunder at gøre opmærksom på erhvervets særlige udfordringer samt påvirke regler og politiske prioriteringer til gavn for vores medlemmer. I forbindelse med dette arbejde behandler vi blandt andet oplysninger såsom navn, kontaktoplysninger, stilling, ansættelsesforhold og politisk tilhørsforhold, eksempelvis hvor der er tale om folkevalgte politikere m.v.

Ansættelsesretlig rådgivning og repræsentation i tvister om ansættelsesforhold  Danske Rederier bistår og repræsenterer medlemsrederierne i sager om ansættelses- og arbejdsretlige forhold. Dette kan eksempelvis omfatte løbende rådgivning, fag- og civilretlige sager samt overenskomstforhandling.

 

I forbindelse med vores bistand behandler vi persondata om medarbejdere, der er ansat hos medlemmerne. Dette gælder både de medarbejdere, som vi er i dialog med om sagerne, samt de medarbejdere, som sagerne omhandler.

 

Vi behandler oplysninger om eksempelvis navn, kontaktoplysninger, ansættelsesforhold, e-mailkorrespondance, sygefravær, ansættelsesretlige sanktioner, herunder advarsler og opsigelser og andre oplysninger, der er nødvendige for sagsbehandlingen.

 

Ved enhver behandling af persondata vil vi sikre, at der er et lovligt behandlingsgrundlag i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

 

Dine rettigheder, når vi behandler oplysninger om dig

Du vil altid få oplyst, når vi behandler oplysninger om dig. Hvordan vi gør dette, afhænger af den konkrete situation. Oplysningspligten kan være opfyldt via denne privatlivspolitik eller via den løbende kontakte med dig om din konkrete sag. Vi kan også vælge at oplyse dig om behandlingen i en separat e-mail.

 

Hvis du oplever, at vi behandler oplysninger om dig, som ikke er korrekte, har du altid mulighed for at få korrigeret oplysningerne.

 

Vi vil kun videregive dine persondata til andre organisationer eller virksomheder, hvis vi har en retmæssig grund hertil.

 

Dine persondata vil kun blive opbevaret, så længe det er nødvendigt. Vi vil således løbende slette persondata om dig, når det ikke længere er relevant at opbevare disse. Vi vil løbende vurdere, hvornår vi sletter persondata, som vi har registreret.

 

I øvrigt har du følgende rettigheder, som du kan læse nærmere om på Datatilsynets hjemmeside

 

  • Ret til sletning
  • Ret til indsigt
  • Ret til rettelse
  • Ret til begrænsning af behandling
  • Ret til indsigelse
  • Ret til dataportabilitet
  • Ret til at tilbagetrække et samtykke
  • Ret til at klage til Datatilsynet

 

Sikker behandling af dine persondata

Danske Rederier har indført processer og kontroller, der sikrer, at dine persondata behandles forsvarligt og sikkert. Vi foretager løbende vurderinger af de risici, der kan være ved behandlingen af dine persondata.

 

Vi er opmærksomme på, at både tekniske og organisatoriske tiltag er nødvendige for at beskytte dine persondata. Denne beskyttelse består både mod hændelig og ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring samt uautoriseret videregivelse eller offentliggørelse af dine persondata.

 

Vi sikrer også, at uvedkommende ikke får adgang til dine persondata, blandt andet ved at begrænse adgangen til persondata i vores IT-systemer til relevante medarbejdere. Hertil foretager vi løbende backup af vores databaser, så vi undgår datatab.

 

Hvis vi alligevel kommer til at opleve et sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for dig, vil vi underrette dig så hurtigt som muligt.

 

Danske Rederier benytter sig i et vist omfang af databehandlere, som behandler persondata på vegne af os. Vi har indgået databehandleraftaler med disse samarbejdspartnere, der overholder reglerne i databeskyttelseslovgivningen. Vi har herved sikret os, at dine persondata også behandles sikkert, selvom behandlingen er overgivet til en ekstern samarbejdspartner.

 

Yderligere informationer

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine persondata er du velkommen til at skrive en e-mail til hr@danishshipping.dk.