Alle nyheder

10. januar 2019

Nyhed

Digital skibsregistrering på vej

Erhvervsministeren har fremsat lovforslag vedrørende digital skibsregistrering. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om initiativer for Danmarks digitale vækst mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre fra februar 2018.

Med lovforslaget gives der mulighed for at indføre digital skibsregistrering. Lovændringerne vedrørende skibsregistrering har primært til formål at skabe et tidssvarende lovgrundlag for en digitalisering af Skibsregistret, og de bygger således videre på de lovændringer, der blev vedtaget i 2006.

 

Indførelse af digital skibsregistrering vil give byrdelettelser for rederierne, bl.a. via en selvbetjeningsløsning. Forslaget bydes velkommen i rederierhvervet, idet det styrker Danmarks konkurrencedygtighed som maritim nation.

 

”Det er positivt, at lovforslaget lægger op til fuldstændig digital skibsregistrering og hermed udvikling af et IT-system til at understøtte dette. Det vil gøre udstedelse af registreringsattester m.m. enklere, og køb og salg af skibe mere fleksible,” siger Ole Færge, General Counsel og Vice President Legal & Insurance i DFDS samt formand for Danske Rederiers Retsudvalg.                

 

Hos Danske Rederier ser man dog gerne, at man er endnu mere ambitiøs, og at mulighederne for anvendelse af kopier udbygges i forbindelse med registreringer. Danske Rederier ser frem til, at disse spørgsmål drøftes i forbindelse med en kommende lovændring af søloven i 2019, hvor bl.a. Sølovsudvalget forventes inddraget.

 

”I en kompliceret transaktion med store værdier involveret er sikkerhed i forhold til registrering af ejerskab- og panterettigheder en vigtig faktor samtidig med, at forhandlingerne ofte skal afsluttes hurtigt. Udenlandske registre som f.eks. Singapore og Malta opererer derfor med mulighed for registrering på grundlag af kopi af adkomstdokument og kopi af udslettelsesattest med efterfølgende frist til fremsendelse af originale dokumenter, og det ser vi også gerne i Danmark,” udtaler Henriette Ingvardsen, erhvervsjuridisk chef i Danske Rederier.

 

 

Fakta:

  • Handelsministeriet (nu Erhvervsministeriet) nedsatte 21. december 1977 et udvalg, som bistår ministeren i særlige spørgsmål vedrørende søloven.
  • Sølovsudvalget har tidligere blandt andet afgivet betænkninger om transport af gods og ansvar ved forureningsskade forvoldt af bunkersolie (Bunkerskonventionen) og i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer (HNS-konventionen) samt om aftaler om transport af gods helt eller delvist til søs (Rotterdam-reglerne).
  • Udvalget har ikke været aktivt siden 2012, men forventes at genopstå i 2019.
  • I udvalget sidder repræsentanter fra Erhvervsministeriet, Justitsministeriet, Advokatrådet, SKULD, DI, Forsikring og Pension, Danske Rederier samt Færgerederierne.