Alle nyheder

02. december 2022

Nyhed

Klimaregulering bør følges ad

De skibe, der hver dag fragter gods til, fra og mellem de europæiske havne, står til at blive omfattet af emissionshandelssystemet, ETS, før de lastbiler, de er i direkte konkurrence med.

Det risikerer at forringe rederiernes konkurrenceevne, mener Danske Rederier.

Forholdet mellem sø- og landtransport er yderst følsomt på parametre såsom tid, logistikplanlægning, fleksibilitet og dør-til-dør levering. Her vinder lastbilerne og en prisstigning på søtransport risikerer dermed at være dét, der får kunderne til at vælge landevejen fremfor søvejen. 

”Vi bakker fuldt og helt op om EU’s tiltag for at sikre mindre udledning fra transportsektoren, men vi skal passe på ikke at forringe konkurrencevilkårene for nærskibsfarten ved at lade klimaregulering ramme skibene før lastbilerne på motorvejene. Det stemmer rigtigt dårligt overens med EU’s ønske om at flytte mere gods fra land til vand for blandt andet at undgå trængsel, støj og ulykker på de europæiske veje” siger Maria Skipper Schwenn, direktør for klima, miljø og sikkerhed i Danske Rederier.

Hvor skibsfarten står til at blive indlemmet i ETS systemet fra 2024, vil den tunge vejtransport først blive omfattet af det europæiske emissionshandelssystem op mod et par år senere. Det gør det alt andet lige mindre attraktivt at vælge søvejen.

”EU har en strategi om, at nærskibsfarten skal vokse med 25 procent i 2030 og 50 procent i 2050. Derfor virker det helt modsat, at man nu vil indlemme skibsfarten i ETS’en før den tunge landtransport. Vi vil derfor stilfærdigt opfordre til, at man fra EU's side tager udfordringen seriøst og sikrer, at fordelingen mellem sø og vej ikke går i den forkerte retning,” siger Maria Skipper Schwenn.

”Man kan fx se på direkte konkurrenceudsatte søruter og tilgodese disse via Innovationsfonden, som får godt 1,5 mia. EUR øremærket til omstilling af skibsfarten. Man kan bruge en del af midlerne til at lukke prisgabet mellem de fossile og grønne brændstoffer og endelig bør fremme e-fuels til skibsfarten via de to andre lovforslag under forhandling, nemlig FuelEU Maritime og RED II”, slutter Maria Skipper Schwenn.

 

FAKTA OM EU’s kommende klimalovkrav

  • Skibsfarten bliver omfattet af ETS fra 2024 med betaling for 40% af emissionerne i 2025, 70% i 2026 og 100% i 2027.

  • ETS II, som omfatter vejtransporten er stadig under forhandling, men står til at træde i kraft fra enten 2025, som Parlamentet ønsker eller 2027 (betaling i 2028), som Rådet vil det. Der er ikke en indfasningsperiode for vejtransporten.

  • Brændstofudgifterne vil med ETS stige med 42 % i fra i dag frem til den fulde indfasning. Til sammenligning vil brændstofomkostningen for landtransporten stige med 3 %, når ETS II træder i kraft (kilde: DFDS)

  • FuelEU Maritime stiller krav til skibenes brændstof.

  • RED II stiller krav til medlemslandene om at gøre grønne brændstoffer tilgængelige.