Støttefonde

Danske Rederier administrerer fonde, hvorfra der kan søges om økonomisk støtte. Neden for er anført de fonde, som modtager ansøgninger. Formål, hvortil der kan ansøges om støtte, er ligeledes anført nedenfor.

Danmarks Rederiforenings Understøttelsesfond

Fonden yder fortrinsvis støtte til efterladte til danske søfolk (børn kun indtil det 18. år) samt ældre og svagelige, pensionerede søfolk. Ansøgningen sker ved udfyldelse af ansøgningsskemaet, som kan downloades nedenfor.

Sammen med ansøgningsskemaet skal der vedlægges seneste årsopgørelse fra SKAT samt dokumentation på tilknytning til erhvervet som søfarende. Efterladte til søfarende bedes endvidere vedlægge dokumentation på familiære relationer til den søfarende samt dokumentation for dennes tilknytning til erhvervet.

Ansøgningen underskrives og indsendes med relevant dokumentation til:


Danmarks Rederiforening Understøttelsesfonden
Amaliegade 33
1256 København K (mrk. Fondsansøgning)

Ansøgningsfristen er den 1. november. Alle ansøgninger besvares.

Bevilgede ansøgninger udbetales i løbet af december måned samme år. Understøttelser fra fonden er i overensstemmelse med ligningslovens §7, stk. 22 ikke skattepligtig for modtager.

Fonden til Søfarendes og Søfartens Vel

Fonden yder fortrinsvis støtte til institutioner, der arbejder med søfartens vel for øje. Desuden kan fonden yde støtte til formål med anden tilknytning til søfarten. Ansøgningen skal ske per brev til:


Søfarendes og Søfartens Vel, c/o Danske Rederier
Amaliegade 33
1256 København K (mrk. Fondsansøgning)

Ansøgningen skal som minimum indeholde oplysninger om ansøgt beløb, beskrivelse af formålet med ansøgningen, relation til søfartserhvervet, budget (hvor der søges om delvist støtte til større projekt) samt oplysninger om ansøger og modtager (adresse, kontaktperson, CVR-nummer eller CPR-nummer, kontooplysninger med videre).

Ansøgningsfristen er den 15. oktober. Alle ansøgninger besvares.

Bevilgede ansøgninger udbetales umiddelbart i forlængelse af bestyrelsesmødet samme år. Bevillinger fra fonden indberettes efter gældende regler til SKAT.