Mentor/Mentee Privatlivspolitik

Generelt om behandling af dine personoplysninger

Når du tilmelder dig mentorordningen for unge søfarende videregiver du personlige data og informationer til Danske rederier, som er dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger.

Dine data vil blive indsamlet, opbevaret og behandlet af Danske rederier.

Behandlingen af personoplysninger sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningen1 og databeskyttelsesloven2.

Databehandlingen har til formål at hjælpe mentees med at blive matchet med en mentor med udgangspunkt i de indtastede data.

For mentorer er følgende gældende: Dine personlige oplysninger bliver behandlet fortroligt, og kun de nødvendige medarbejdere i Danske Rederier har adgang til dine persondata.

For mentees er følgende gældende: Dine personlige oplysninger bliver opbevaret fortroligt, og kun de nødvendige medarbejdere i Danske Rederier har adgang til dine persondata. I den periode hvor vi lavet match mellem mentee og mentorer bruges dine data i anonymiseret form til at skabe et match. Anonymiseringen gøres ved at give dine oplysninger et løbenummer, som kun er kendt af Danske Rederiers praktikkontor.

Du kan til enhver tid bede om at få dine oplysninger slettet.

Ved tilmelding giver du desuden samtykke til, at Danske Rederiers praktikkontor må kontakt dig pr. mail eller telefon omkring mentorordningen.

Danske Rederier er dataansvarlige. Du kan kontakte Danske Rederiers praktikkontor, hvis du ønsker at vide mere om de personoplysninger organisationen behandler om dig.

Praktikkontoret v/Danske Rederier
Amaliegade 33
1256 København K
Danmark

mentor@danishshipping.dk

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

Dine personoplysninger behandles med det formål at skabe match mellem mentee og mentor på baggrund af enten faglige eller personlige interessefelter.

I tilfælde af at en mentee skal have en ny mentor eller at en mentor skal have en ny mentee tages der i et nyt match udgangspunkt i tidligere indsendte data, hvorfor personlige data også opbevares og anvendes til dette formål.

Det er desuden formålet af kunne evaluere på mentorordningen for unge søfarende. Evalueringen sker på baggrund af et udsendt spørgeskema til både mentee og mentor. Til dette formål anvendes de personlige data så som navn, maritim uddannelse, mailadresse. 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig som mentee:

 • Stamdata; navn, telefonnummer, mailadresse, adresse,
 • Oplysninger om titel på maritim uddannelse.
 • Faglige og personlige interesser
 • Tid for første sejlperiode

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig som mentor:

 • Stamdata; navn, telefonnummer, mailadresse, adresse,
 • Oplysninger om titel på maritim uddannelsesbaggrund.
 • Faglige og personlige interesser
 • Nuværende eller tidligere arbejdsplads som reference.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives eller overlades til følgende modtagere:

Danske Rederiers praktikkontor, som står for at koordinere og administrere mentorordningen for unge søfarende.

Mentorer der ved matchet til mentee har adgang til oplysninger om personlige og faglige interesseområder, vil kun få præsenteret dette i anonymiseret form.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine stamdata kommer udelukkende fra de oplysninger, som du selv indtaster i forbindelse med tilmeldingen til mentorordningen.

Opbevaring af dine personoplysninger for mentorer:

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil mentorforløbet afsluttes. Derefter bliver du, som mentor, spurgt om du ønsker at indtræde i et nyt mentorforløb. Ønsker du dette gemmes dine personlige oplysninger. Ønsker du ikke dette slettes dine oplysninger efter der er lavet en evaluering af forløbet.

Opbevaring af dine personoplysninger for mentees:

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil mentorforløbet er afsluttet og evalueret. Afbrydes mentorforløbet i utide og ønsker du at fortsætte i et nyt mentorforløb vil dine personlige data blive gemt og opbevaret indtil dette er afsluttet. Dine personlige data vil efterfølgende blive slettet.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Danske Rederiers Praktikkontor.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, hvilket svare til de oplysninger der findes på din tilmeldingsblanket.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning: Du har ret til at få slettet oplysninger om dig, når vi ikke længere har brug for oplysningerne til varetagelse af vores opgave.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan dog ikke gøre indsigelse mod den del af behandlingen, der følger af lovgivningen.

Du har som tilmeldt mentorordningen for unge søfarende ret til både som mentor og mentee at modtage oplysning om, hvis vi hos Danske Rederier indsamler og behandler data på baggrund af personoplysninger. Du har også ret til at få indsigt i, hvordan vi behandler disse oplysninger i det omfang det er påkrævet af Persondataforordningen eller anden lovgivning.

Hvis vi behandler urigtige oplysninger har du ret til at få berigtiget disse, såfremt berigtigelsen er saglig og korrekt.

For uddybning henvises til Datatilsynets vejledning om Registreredes rettigheder på: https://www.datatilsynet.dk/media/6893/registreredes-rettigheder.pdf

Videregivelse af persondata

I Mentorordningen for unge søfarende deles ikke dine oplysninger med andre end Danske Rederier.

Oplysninger, som vi videregiver

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for Mentorordningen for unge søfarende.   

Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Mentorordningen for unge søfarende, hvis vi mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for:

 • At Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
 • At Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
  Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.
 • At Holde os fri fra skade, vores ansatte eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen. 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Krav til oplysninger

Du skal selv sørge for, at de persondata, du afgiver, er korrekte og fyldestgørende. Du bedes undlade at angive følsomme oplysninger om fx race, religion, seksuel orientering eller helbred. Du bør være opmærksom på, at når du tilmeldes mentorordningen for unge søfarende, vil din emailadresse fungere som kontaktoplysning. Dette er gældende for både mentorer og mentees. Vi anbefaler derfor, at du angiver en personlig e-mail adresse og ikke en e-mail på din arbejdsplads eller en e-mail adresse, du deler med andre personer.

Skulle nogle af dine data/informationer ændre sig, opfordrer vi til, at du opdaterer disse. Dette kan gøres ved at sende en mail med rettelser til mentor@danishshipping.dk

Danske Rederier forbeholder sig retten til, til enhver tid, at slette data hvis ovenstående ikke overholdes.

Sikkerhed

Alle data bliver lagret på sikre servere hos Danske Rederier. Forbindelsen mellem din computer og Danske Rederiers servere foregår efter de mest gængse sikkerhedsforskrifter ift. kryptering og anden sikkerhed.

Anvendelse af data til statistiske formål

Dine indtastede data, kan blive brugt til statistisk behandling med henblik på at forbedre mentorordningen. Dine data vil i disse tilfælde blive anonymiserede.

Ændringer

Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde.

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv.

[2] Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger